.htaccess

Dobrý den,
pokouším se nastavit soubor htacess ale vždy mi to ukáže jen Internal server error.

Celé nastavení je zde:
RewriteEngine On
# RewriteBase /

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule !\.(css|js|icon|zip|rar|png|jpg|gif|pdf)$ index.php [L]
AddType application/x-httpd-php .php .phtml

ale už i při zadání "RewriteEngine On" také hlásí server chybu. Včem dělám chybu?
Problém je zdáse vyřešen.
Stačilo soubor .htpaccess ukládat v ANSI místo UTF-8.
UTF-8 může být. Jen nesmí obsahovat speciální znaky. Tedy pouze klasické kódování bez BOM.
Prosím co mám dělat ?
/.htaccess NASTAVENÍ/ -
ErrorDocument404/404.php
ErrorDocument403/403.php

DirectoryIndex index.php

deny from X


AllowOverride All

AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSIE !no-gzip

/kódování/ - ANSI

CHYBA : Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at root@webzdarma.cz to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.
Přeuložil jsem Vám soubor bez BOM a smazal AllowOverride, jehož použití není povolené